15-01-07

Poolse taal - Zich voorstellen

Zich voorstellen
Ik heet …Nazywam się …nazivam sje …
Ik ben …Jestem …jestem …
Hoe heet u ?Jak się pan (pani) nazywa ?jak sje pan (panie) nazivva?
Mag ik u even voorstellen?Czy mogę panu (pani) przedstawić ?tsji mogge panoe (panie) 
psjet-stavietsj ?
Dit is mijn vrouw/dochter/To moja żona/córka/to moja zjona/tsoerka/
moeder/vriendinmatka/przyjaciółkamatka/psji-jatsoewka
- man/zoon/vader/vriendTo mój mąż/syn/vader/przyjacielto moej monsj/sin/ojtsjets/jatsjel
Leuk u te ontmoetenBardzo mi miłobardzo mie miewo
Aangenaam (kennis te maken)Miło mi pana (panią) poznaćmiewo mie pana (panjon) poznatsj
Waar komt u vandaan ?Skąd pan (pani) pochodzi ?skont pan (panie) pochodzjie
Ik kom uit België/VlaanderenPochodzę z Belgii./z Flandriipochodze zbelgjie/sflandrjie
In welke stad woont u ?W jakim mieście pan (pani) mieszka ?vjakiem mjestsje pan (panie)mjesjka
In...dat is dichtbij...W…To bliskov …to bliesko …
Bent u hier al lang ?Czy długo już tu pan (pani) przebywa ?tsji dwoego joesj toe pan (pani) 
psjebivva ?
Een paar dagenParę dnipare dnie
Hoelang blijft u hier ?Jak długo zamierza pan (pani) tu zostaćjak dwoego zamjezja pan (pani) toe
zostatsj ?
Waar logeert u ?Gdzie pan (pani) mieszka ?gdzje pan (panie) mjesjka ?
In een hotelW hotelufhoteloe
Ik ben alleenJestem sam (sama)jestem sam (sama)
- met een vriend, vriendin, Jestem z kolegą, zkoleżanką,jestem skollegon, skollezjankon,
vrienden z kolegamiskollegamie
Hoe oud bent u ?Ile pan ma lat ?iele pan ma lat ?
Hoe oud is zij/hij?Ile ona/on ma lat ?iele onna/on ma lat ?
Ik ben … jaar oudMam … latmam … lat
Hij/zij is … jaar oudonna/on … ma latonna/on … ma lat
Wat voor werk doet u ?Gdwie pan (pani) pracuje ?gdzje pan (panie) pratsoeje ?
Ik werk op een kantoorPracuję w biurzepratsoeje  vbjoezje
Ik studeer/zit op schoolStudiuję/uczę sięstoedoeje/ oetsje sje
Ik ben werkloosJestem bezrobotny (-na)jestem bexrobotni (-na)
Ik ben gepensioneerdJestem na emeryturzejestem na-emerittoezje
Ik ben huisvrouwJestem panią domujestem panjon domoe

12:08 Gepost door Lizy in Poolse taal | Permalink | Commentaren (1) | Tags: poolse taal, zich voorstellen |  Facebook |

Commentaren

klein foutje :) onna/on … ma lat -> on/ona (aangezien in je Nederlandse vertaling 'hij' eerst staat)


Gdwie pan (pani) pracuje? -> Wil eigenlijk zeggen 'Waar werkt u?' en niet 'Wat voor werk doet u?'
Gdwie -> Gdzie


Groetjes!

Gepost door: Julia | 21-03-09

De commentaren zijn gesloten.